Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка U Bertíka Liberec

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023: :

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

o kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 9.6.2022

Místo zápisu / Місце запису: Purkyňova 458/19, Liberec 14, 460 01

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

У 2022/23 навчальному році законний представник зобов'язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов'язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов'язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

V /м. Liberci dne/дата23.5.2022

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání/ Заява про вступ до дошкільної освіти  

Seznam identifikátorů přijatých dětí

Zápis


ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 MŠ U Bertíka Liberec, příspěvková organizace

 Tyto řádky jsou určeny všem rodičům libereckých dětí, kterých se týká letošní zápis k předškolnímu vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31.8.2017. Dětí, které již docházejí do mateřské školy zapsané ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1.září 2022, se tento zápis samozřejmě netýká. 

Zápis do MŠ bude probíhat pomocí jednotné elektronické podpory a to od 19.4. do 9.5.2022, kdy si pomocí tohoto portálu vyplníte žádost o přijetí. Kompletní informace naleznete na této webové stránce: https://zapisyms.liberec.cz/. Systém vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete nám zavolat a my vám zapsání vašeho dítěte zprostředkujeme. Dne 3.5.2022 máte možnost přijít k nám do MŠ a žádost si vyzvednout (to v případě, že nemáte možnost tisku). Prosíme o telefonickou dohodu a to na čísle: 702 579 778.

 ŽÁDOST MŮŽETE DORUČIT NĚKOLIKA ZPŮSOBY VE DNECH 10.5.2022

1) OSOBNĚ A TO NA ADRESE: Purkyňova 458/19, Liberec mezi 7:00-17:00 hodinou, doporučujeme využít rezervačního systému v zápisovém portále. Pokud si svůj čas nerezervujete, bude Vaše žádost vyřízena průběžně, dle volného času.

 2) PROSTŘEDNICTVÍ POŠTOVNÍCH SLUŽEB NA ADRESU: Purkyňova 458/19, Liberec, 46001. Obálku označte slovem ZÁPIS a k žádosti přidejte kopii rodného listu dítěte kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte ( tuto možnost nedoporučujeme, těžko se odhaduje datum doručení).                  

 3) ŽÁDOST VHOĎTE DO SCHRÁNKY ŠKOLY NA ADRESE: Purkyňova 458/19, Liberec, 46001. Obálku označte slovem ZÁPIS a k žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce 

 4) ELEKTRONICKY: 

a) EMAILEM na reditelka@msbertik.cz s elektronickým podpisem, kopií rodného listu dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce

 b) DATOVOU SCHRÁNKOU NA : indk2wi.  K žádosti přidejte kopii rodného listu a kopii občanského průkazu zákonného zástupce dítěte

CO DODÁVÁTE S POLEČNĚ S ŽÁDOSTÍ: -podepsanou žádost 

- originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování (neplatí pro děti, které se přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání)      

-kopii rodného listu (při osobním předání žádosti můžete donést originál, kopii si vytvoříme)

- originál občanský průkaz zákonného zástupce  (v případě osobního předání slouží pouze ke kontrole údajů)

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 13. 5. 2022 od 8:00 do 10:00 hodin v hlavní budově mateřské školy. Prosíme o telefonickou dohodu času. 

V případě, že preferujete nějakou budovu naší mateřské školy, napište to na žádost (klidně rukou), Vašim požadavkům se pokusíme vyhovět. Berte však, prosíme, na vědomí, že umístění dítěte na jednotlivé budovy jsou plně v kompetenci ředitelky školy, která se řídí především kapacitou jednotlivých tříd a věkovým složením dětí. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude 27. 5. 2022 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.Často kladené dotazy