GDPR

Mateřská škola "U Bertíka" Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

  • školní matrika (vedení dokumentace školy),
  • doklady o přijímání dětí ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání (odborná vyšetření), a jeho ukončování

2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

  • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise
  • podklady dětí pro vyšetření v PPP,

3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  • seznamy dětí na mimoškolních akcích a volnočasových aktivitách,
  • seznamy dětí na soutěžích a přehlídkách,

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky: Ceaz6r
  • emailem na adrese: reditelka@msbertik.cz
  • poštou na adrese: Mateřská škola "U Bertíka", Purkyňova 458/19, Liberec 46001.

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Tomáš Řebíček, email: GDPR@msbertik.cz, k zastižení osobně po předchozí domluvě prostřednictvím emailu.

Oznámení o zpracování osobních údajů pro potřeby vedení školní matriky 

Oznámení o zpracování osobních údajů za účelem průběhu předškolního vzdělávání a režimu vzdělávání dítěte v mateřské škole


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ (CL.13-GDPR-DĚTI - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOB.ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCI