Dokumenty školy

Smlouva o dílo
(dle § 2586 a násl. NOZ)

Firma TESAŘSTVÍ Jiří Kolovratník
zastoupená Jiřím |Kolvratníkem
IČO 74549367
se sídlem Bezruova 425, Stráž pod Ralskem

(dále jen „zhotovitel“)
a
Mateřská škola „U Bertíka“ Purkyňova 458/19, Liberec
zastoupená ředitelem školy  Bc. Danou Jeništovou
IČO 72742747
se sídlem Purkyňova 458/19, Liberec 14, 46001

(dále jen „objednatel“)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

I.Předmět smlouvy

 1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést zakrytí pískoviště s dřevěnou ochranou nástavbou proti povětrnostním vlivům v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

2. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy.

3. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

II. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech

Termín zahájení prací: 15.10.2019
Termín dokončení prací: 31.12.2019

III. Cena za dílo

 

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:
Cena bez DPH DPH 21% Celkem
Materiál

Práce

Celkem za dílo

………………………………

………………………………

…..34 176.-……………………

………………………………

………………………………

………….9 085.-…………………..

…41 000.-..

…22 750-..

…63750.-..

IV. Platební podmínky

 1. Cena díla bude proplacena následujícím způsobem:

–     záloha ve výši 41 000.- bude uhrazena nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy

–     měsíční fakturace a následná úhrada bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného objednatelem až do výše ceny díla dle nabídky

–     po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla bude vystavena konečná faktura, ve které bude vyúčtováno zbývající částka smluvní ceny díla. V konečné faktuře bude vyúčtována daň z přidané hodnoty.

–     splatnost faktur bude vždy 10 dnů od jejich doručení do sídla objednatele

–     objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele

2. Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

–     označení faktury a čísla IČO a DIČ

–     název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů

–     název stavby + číslo smlouvy

–     předmět plnění

–     cena provedených prací

–     DPH v plné výši – pouze v konečné faktuře

–     datum uskutečnění zdanitelného plnění – účtovaná částka – den vystavení a splatnosti faktury

–     v příloze soupis provedených prací

3. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.

V. Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele.

Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

VI. Závazky objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli objekt ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla nejpozději dne 31.12.2019

VII. Převzetí díla

 1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání.

2. Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel.

VIII. Záruka za dílo

 1. Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 24 .měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy.

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 15 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 20 pracovních dnů od jejího nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši 5 000 -Kč za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele.

IX. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že: Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

–                       Za nedodržení konečného termínu dokončení a předání díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

–           Za prodlení s placením faktur dle čl. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení

 1. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

X. Ostatní podmínky smlouvy

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:

–     kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,

–     upozorňovat na zjištěné nedostatky

–     dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody,

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

3. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží do 15 dnů od podpisu této smlouvy pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění stavebních prací dle této smlouvy o dílo, a to s pojistným plněním ve výši 50 000 .- Kč. V případě, že taková pojistná smlouva nebyla sjednána, zakládá to možnost na straně objednatele odstoupit od této smlouvy a/nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu, přičemž povinné platby budou odečteny z ceny díla dle této smlouvy.

XI. Vzájemný styk a doručování

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně,

XII. Odstoupení od smlouvy

1.Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen vrátit poukázané finanční prostředky v plné výši.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.
3.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

 1. výpis z obchodního rejstříku objednatele
 2. výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
 3. položkový rozpočet

———————————————————————————————-

Školní vzdělávací plán

Bertíkův rok

(zkrácená verze)

 

1.Identifikační údaje o mateřské škole

 Zřizovatel MŠ:              Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec

Název školy:                Mateřská škola „U Bertíka, Liberec, Purkyňova 458/19,

                                  příspěvková organizace 

                                  odloučené pracoviště Údolní 958/2, Liberec

Sídlo ředitelství:           Purkyňova 458/19, Liberec 1

Právní postavení:          příspěvková organizace

Ředitelka MŠ:               Bc. Dana Jeništová

Zástupkyně:                 Hana Lacinová

Provoz mateřské školy:     6,30 – 17,00

Telefonní čísla:             Horní Bertík Purkyňova 485 105 673

                                  Dolní Bertík Údolní        485 105 609

                                  ředitelka MŠ:                775 990 201

                                  zástupkyně:                  774 421 828    

                                  IČO:                            72 74 27 47

e-mail:                        ms@msbertik.cz

webové stránky:           www.msbertik.cz

Číslo běžného účtu:       Česká spořitelna  5516882/0800         

Počet pedagogických pracovnic:      9

Počet provozních pracovníků:          5

2. Charakteristika prostředí naší mateřské školy

Škola je umístěna ve dvou budovách v klidné vilové čtvrti na okraji města. Obě budovy mají charakter rodinné vily s velkou zahradou. Jsou dostatečně vybaveny průlezkami a dalšími zařízeními, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. Členitost obou budov umožňuje dětem najít soukromí a intimní zákoutí. Celkově je prostředí školy jako stvořené pro vytvoření iluze rodiny. Velice blízko se nachází lesopark u Lesního koupaliště v Lidových sadech a lesní porost táhnoucí se až do Bedřichova v Jizerských horách. Škola má vlastní Školní program, který vychází právě z polohy a dalších výše uvedených podmínek. Je zaměřen na rodinnou výchovu, etikou výchovu s důrazem na výchovu k prosociálnímu chovní a mezilidským vztahům, výchovu k zdravému životnímu stylu a ekologii. Nazvaly jsme ho Bertíkův rok a je závazný pro obě budovy.

V posledních letech se zaměřujeme i na volnočasové aktivity s veřejností, kdy pořádáme jedno odpoledne v týdnu Bertíkovu školičku, na kterou májí přístup naši Bertíci s rodiči i děti z okolí (většinou chodí naši bývalí Bertíci ze ZŠ Lesní).
V zimních měsících jsou to sobotní dopoledne – od 9,00
a na jaře a v létě, kdy je delší dobu světlo, jsou to středy od 16.30.
Kromě zahradních tematických slavností se jedná o hry, soutěže, divadlo apod.

Mateřskou školu navštěvují děti od 3 do 7 let, většina jich bydlí v nejbližším okolí. Stále přibývá zájemců i z jiných částí, především i z rušného centra města. O naši školu je větší zájem, než jsme schopni uspokojit. Proto jsme vytvořili kritéria pro přijetí, která kromě psychické a fyzické kompetence dítěte jsou rozhodující při posuzování přihlášek.

 Kritéria pro přijetí do mateřské školy „U Bertíka“ :

 • Dítě poslední rok před školou mají přednost
  – Dochází sourozenec
  – Podle věku od nejstaršího

Kritéria se aktualizují na každý rok, veřejnost je informována 2 měsíce před zápisem na webových stránkách a na vývěsce.

Personální obsazení:

Celý kolektiv tvoří 14 pracovnic s plnou kvalifikací pro práci, kterou vykonávají. Mají svou práci rády, dobře si rozumí, vychází si vzájemně vstříc, pomáhají si a snaží se všechny dělat svou práci co nejlépe. Celý kolektiv je brán jako tým bez rozdílu postavení. Každý přispívá svým dílem.

Ředitelka:            Bc. Dana Jeništová

Zástupkyně:         Hana Lacinová

Učitelky:              Helena Čvančarová, Ivana Hilgerová, Lucie Vojtíšková,

                          Michaela Joklová, Zuzana Šislerová, Vladimíra Kurzová

                          a „čtecí babička“ PhDr. Václava Vokounová

Kuchařka:            Naděžda Kameníková, Jana Hrachová

Školnice:             Jana Buršíková, Monika Hálová

Uklízečka:            Jana Masopustová

Asistent pedagoga: Monika Hálová

VPJ :                    Iveta Uzlová

        Základní filozofie naší školy, její východiska

„Všechno, co bude dítě v životě potřebovat, se naučí v mateřské škole“

                                                                                                          Robert Fultgum

 Naše heslo

Všechno, co bude dítě v životě potřebovat, k tomu musíme položit základy již v mateřské škole“.

Dětem je potřeba nabídnout v průběhu docházky dostatečné množství rozmanitých činností a prostoru pro seberealizaci, aby mělo šanci každé dítě odhalit svoje přednosti, výjimečnost případně talent, protože každý má v sobě cosi jedinečného, pro co si sám sebe může vážit.

Naším hlavním cílem je připravit děti především na život jako takový.

Dítě, které odchází z naší MŠ, by mělo být optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní, aby později jako dospělý člověk mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život v plném zdraví.

Domníváme se, že je naší povinností vůči  dětem, jejich rodičům a nám samým nastavit jim v průběhu výchovy také nosné životní hodnoty, neboť to je podle nás stejně významné a důležité, jako je naučit přecházet ulici. Stabilní hodnoty umožňují dítě snadnější orientaci v životě a společenství ostatních lidí. Proto je etická výchova s výchovou k prosociálnímu chování a orientace v mezilidských vztazích základním kamenem našeho Školního projektu „Bertíkův rok“. Je zaměřena nejen na děti, ale i na dospělé. My všichni si neseme z předešlého režimu jiné zvyky a projevy chování, zejména v oblasti komunikace a mezilidských vztahů, takže i my se musíme učit novým vzorům chování a postojům. Musíme se naučit vzájemně si naslouchat a především aktivně spolupracovat.

Při realizaci programu vycházíme z přesvědčení, že dítě je partner a osobnost se svými starostmi, radostmi a potřebami a naší snahou je poskytnout jim jistotu, že u všech zaměstnanců naší školy najdou porozumění, pochopení a pohlazení. Svým individuálním přístupem ke každému dítěti, se snažíme probudit zdravé sebevědomí a podporovat v něm pocit vlastní jedinečnosti a nezastupitelnosti v kolektivu ostatních kamarádů.

V projektu „Bertíkův rok“ je počítáno nejen s pedagogickými pracovnicemi, ale i s provozními zaměstnanci a rodiči. Záměrem vedení je, aby se na jeho tvorbě a doplňování a aktualizaci i oni aktivně podíleli, neboť chceme-li, aby prostředí naší školy bylo vždy příjemné, pohodové a podnětné, musíme se na tom podílet všichni.

Každá z nás vychází při své práci z dobré znalosti každého dítěte, sleduje jeho chování a činnosti, mapuje jeho dovednosti a po evaluaci poznatků utváříme společně v každé třídě třídní plán, který vychází z prožitkového učení osobnostně orientovaného působení.

Velký důraz bude kladen v našem plánu na pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Náš školní plán vychází z přirozených potřeb dítěte s důrazem na maximální respektování osobnosti každého jedince a jeho individualitu. Spousta činností se odehrává venku. Vzhledem k poloze MŠ, kdy „mají děti do lesa jen skok“ si mnoho poznatků a dovedností děti osvojují v přírodním prostředí. Děti také hojně využívají dobře vybavenou zahradu a to nejen s učitelkami, ale i s rodiči.

Pozitivní sociální klima v MŠ je klíčovým faktorem našeho snažení. Je utvářeno na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie a spolupráce všech lidí v MŠ.

Cílem je, aby všechny zaměstnankyně byly schopné jedna druhou zastoupit a to ve všech činnostech.

Jídelníček je sestavován podle zásad racionální zdravé výživy. Stravování vychází z rodinných zvyklostí. Preferujeme samostatnost dětí (mazání chleba, samostatné nalévání nápojů, stolování). Zajišťován je denní pitný režim (neslazené ovocné a bylinkové čaje, ovocné šťávy), děti si samy nalévají v průběhu celého dne.

                Prostředky, formy a podmínky pro realizaci

 „ Řekni mi něco a já to zapomenu…ukaž mi něco a já si to budu chvíli pamatovat….dovol mi, abych to prožil a já to budu vnímat a chápat celý život.“

                                                                              Jan Ámos Komenský

Hlavní používané metody:

Převládají spontánní činnosti nad řízenými:

prožitkové učení

využití náhodných situací

modelové situace

pozorování a experiment

tvořivá dramatika

komunitní kruh

řízené skupinkové činnosti, řízené individuální činnosti

Za velmi důležitou považujeme profesionálně vedenou komunikaci s dětmi s následujícími pravidly:

 • projevovat empatii
 • popisovat činnosti, situace … (nikoli všeobecně hodnotit chování dětí – šikovný, hodný, zlobivý atd.) – využívat tzv. životních dovedností
 • vyjadřovat své pocity, používat výroky
 • vyvarovat se trestů, pochval a odměn, nahradit věcnou zpětnou vazbou
 • využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory…)
 • nechat dětem pocítit přirozené následky – zpětná vazba
 • podporovat samostatnost dětí, možností výběru a vrácení otázek
 • důsledně dodržovat dohodnutá pravidla

 Formy a podmínky vzdělávání

 • Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.
 • Jsou vytvořeny školní rituály, které slouží k rozvoji vzájemných vztahů a emocí jak mezi dětmi, tak mezi všemi zaměstnanci školy (ranní kávička, vítání po dlouhodobé nemoci…)
 • Při příchodu i odchodu si podáváme ruce, vyžadujeme oční kontakt.
 • Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které pedagog                        s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.  Toto učení je založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinkách a individuálně.
 • Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.
 • Na základě kladných citových vazeb vytváříme příjemné a pozitivní prostředí

    v MŠ

 • Děti přirozeně uspokojují své potřeby, nemusí se ptát…
 • V průběhu dne převládají spontánní činnosti a hra. Děti se volně pohybují v prostorách každého patra, mají dostatek prostoru k přirozenému pohybu.
 • Rodiče mají přístup do tříd v průběhu celého dne
 • Učitelky i rodiče dobře znají Maslowovu hierarchii lidských potřeb
 • Je vytvořen dobře fungující a zavedený systém ozdravných opatření, čistíme zuby, spolupracujeme se stomatologem, chodíme cvičit do velké tělocvičny na

LTK, kde si děti kromě pohybových dovedností osvojují též základy tenisu,

pravidelně zařazujeme dechová cvičení, dodržujeme pitný režim a dlouhé pobyty venku.

 • V obou budovách jsou třídy rozděleny podle věku, ale během dne se snažíme, aby se skupiny prolínaly a děti různého věku měly tak možnost se vzájemně ovlivňovat.
 • Pravidelně navštěvujeme divadelní představení, nebo dojíždějí divadelníci za námi do MŠ. V takovém případě se děti z obou budov spojují v Horním Bertíku.
 • Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni
 • Zahrada je vybavena dřevěnými prvky, které jsou průběžně obnovovány.
 • Na výchově a vzdělávání se podílejí všichni zaměstnanci školy bez rozdílu, zda se jedná o učitelky nebo provozní personál.
 •  Velkou roli hraje v naší MŠ spolupráce s rodiči

Vycházíme z „Úmluvy o právech dítěte“.

Dětská práva podle úmluvy o právech dítěte, tak, jak jsou uplatňována v MŠ:

 • dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).
 • dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).
 • Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku).
 • Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí).
 • Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem).

Životospráva, stravování

 • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů.
 • Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy  pokrmů a nápojů.
 • Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v mateřské škole (neslazené ovocné čaje, voda, bylinné čaje, minerální voda, džusy),
 • Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly:

dopolední svačina          8,30

oběd                          11,30

odpolední svačina        14,30

 • Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly, aby zkusily „co jim vlastně nechutná“ a naučily se tak zdravému stravování.
 • Kuchařka sleduje teplotu a včasnost vydávání jídla, při vydávání obědů s dětmi komunikuje.
 • Pestrá strava je vhodně doplňovaná ovocem a zeleninou.
 • Jídelníček je sestavován na jeden týden a je zveřejněn pro rodičovskou veřejnost v MŠ a předem na webových stránkách. Rodiče dětí s potravinovými alergiemi dostávají jídelníček předem (před víkendem následujícího týdne) a kuchařka s nimi konzultuje individuální skladby jídla.
 • V odůvodněných případech je respektováno individuální zohlednění ve stravování. Vždy vyžadujeme potvrzení od lékaře. Celodenní stravování je přizpůsobeno organizaci programu dětí v MŠ.
 • Děti jsou pedagogickými pracovníky školy vedeny k co největší samostatnosti, aby si dokázaly na své místo připravit svačinu i oběd. Svačinu si děti přináší ke stolu samy, odnáší si prázdné nádobí. Polévku nalévá kuchařka či učitelka, druhé jídlo si děti samy nosí ke svému stolu.
 • Při pobytu na zahradě od jara do podzimu mají děti k dispozici pitný režim, samy si nalévají z termosu pramenitou vodu do označeného hrnečku a to i v odpoledních hodinách. Hrnečky se pravidelně umývají.
 • Denní program umožňuje dostatečný pohyb dětí venku na školní zahradě nebo v  okolí školy. Přehledná zahrada je uzpůsobena samostatnému pohybu dětí a výběru hry dle volby dítěte.
 • Všichni zaměstnanci školy dodržují při práci s dětmi zásady bezpečnosti, zdravého životního stylu, a tím jsou dětem příkladem.

Základní zásady všech zaměstnanců MŠ

ZÁSADA č. 1 : Vždy s úsměvem a v pohodě

ZÁSADA č. 2 : Stále se snažíme vytvářet pravidla vzájemného soužití

ZÁSADA č. 3 : Máme na paměti, že každé dítě je originál

ZÁSADA č. 4 : Vzájemná tolerance a ohleduplnost je základ lid. soužití

                         (pozitivní sociální klima) 

ZÁSADA č. 5 : Podpora zdraví je naše povinnost

ZÁSADA č. 6:  Všechno, co dítě v životě potřebuje, by mělo objevit v MŠ

ZÁSADA č.7 :  Snaha o profesionální komunikaci

ZÁSADA č. 8 : Každé dítě potřebuje rituály

ZÁSADA č. 9 : Rodič má právo na informace

ZÁSADA č. 10 : Rodičům sdělujeme především pozitiva

 Forma plánování

Škola má vlastní Školní program, který vychází právě z polohy a dalších výše uvedených podmínek. Je zaměřen na zdravý životní styl, rodinnou výchovu, etiku s důrazem na výchovu k prosociálnímu chování, mezilidské vztahy, turistiku a přírodu.
Nazvaly jsme ho Bertíkův rok a je závazný pro obě budovy.

Každá třída má svůj třídní vzdělávací plán, ve kterém jsou zahrnuta a rozpracována společná témata s širokou nabídkou konkrétních námětů na realizaci vytčených

výchovně-vzdělávacích cílů. Týdenní plán si vytváří každá učitelka sama, spolupracuje s ostatními kolegyněmi. Snahou je, aby celá škola žila jedním tématem.

 3.Organizace vzdělávání

Režim dne je přizpůsoben potřebám a zájmům dětí, časový rozvrh je orientační, nemusí  

být pevně stanoven vzhledem k mimořádným dnům v MŠ a pravidelným aktivitám v MŠ (divadla, tenis, výlety, projektové dny). Po celý den je dodržován pitný režim (čaje bylinné, ovocné, černé, minerálky slazené i neslazené, sirupy), pevně stanovený je čas na stravování (svačiny a oběd). Pobyt venku je přizpůsoben rozptylovým a  povětrnostním podmínkám. U nejstarších věkových skupin jsou postupně zaváděny místo odpoledního odpočinku klidové aktivity. Odpolední odpočinek je kratší a je nahrazen klidnou hrou nebo zájmovými aktivitami (VV, PV, práce s odkladovými dětmi apod.) Během roku se budeme snažit co nejvíce zařazovat činnosti v přírodě, při pobytu venku.

 • 6,30 – mateřská škola se otevírá, děti se scházejí u Dolňáků, probíhá společné vítání se všemi pracovnicemi školy a hra

7,30 – Horňáci do své třídy – v obou třídách si volně hrají, nebo se zapojují do řízených skupinových nebo individuálních činností. Je zde čas i na pravidelnou pohybovou chvilku a společnou písničku.

8,30-9,00 – svačina –  probíhá postupně. Za hezkého počasí i venku, poté tam probíhají i řízené činnosti

 • 10,00 – v tento čas by už všechny děti měly být venku – většinou odchází do přírody.  1x týdně je plánován třídní polodenní výlet s jasným zaměřením.

 Děti se seznamují se vzdálenějším okolím, pozorují krajinu, seznamují se průběžně s dominantami v okolí – každá třída zvlášť. Na školní zahradě se po domluvě střídají

 • 11,30-12,30 se děti vystřídají na oběd – děti si chodí pro jídlo samy a velikosti porce se domlouvají přímo s kuchařkou.
 • 12 – 12,45 – po obědě si děti postupně čistí zuby a jdou odpočívat. V jedné třídě jsou děti nespavé – předškoláci, nepřevlékají se do pyžama, pouze si na chvíli odpočinou na podložkách, poslouchají pohádky, čtené příběhy….
 • 13,3014, 15 nespavé děti se věnují klidovým činnostem a nenáročným hrám, aby nevzbudily kamarády, probíhá individuální práce s odkladovými dětmi. Poté klidné hry na molitanech a Předškoláček – hravé předškolní dovednosti, svačina, odpolední činnosti
 • 14,15 – mladší děti vstávají, průběžně probíhá odpolední svačina
 • 14,45 – 17,00 – v této době probíhají odpolední hry a činnosti buď venku na zahradě, nebo v hernách, postupně se děti rozcházejí domů.

     Zde je také dostatek času pohovořit s rodiči.

 Řízení mateřské školy

Základem úspěšné práce naší mateřské školy je každodenní vzájemná komunikace mezi pedagogickými a provozními zaměstnankyněmi, předávání si informací a zkušeností a vzájemná spolupráce a to nejen ve svém „Bertíku“, ale napříč budovami. Cílem je vytvořit kompaktní spolupracující skupinu pod heslem „ jsme jeden Bertík“. Za tímto účelem jsou a budou pořádány společné akce jako výlety všech jen velkých a jen malých dětí z obou budov. Všichni pracovníci samostatně a bez obav vyjadřují své názory, k sobě navzájem se chovají ohleduplně a v duchu etické výchovy a prosociálního chování, které máme ve svém programu za cíl. Pracujeme v ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Podmínkou úspěšného řízení mateřské školy je pro nás mít vytvořen funkční informační systém. Ředitelka školy vymezila v organizační struktuře vztahy podřízenosti a nadřízenosti pracovníků školy. Pracovní povinnosti, pravidla pravomocí a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny a definovány v jejich náplních práce a dohodnutých kompetencích v jednotlivých činnostech. Ředitelka MŠ jmenovala zástupkyni ředitelky a „ garanty“ pro jednotlivé činnosti.  Při vedení zaměstnanců vedení školy vytváří ovzduší vzájemné důvěry a zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, velký důraz je kladen na týmovou práci a vzájemnou spolupráci. Ředitelka školy vyhodnocuje práci zaměstnanců, provádí průběžné kontroly, plánované hospitace, které jsou písemně dokumentovány.

 Vnitřní informační systém:

 • pedagogické porady – předávání informací týkající se pedagogických záležítostí, řízení MŠ, rozpočtu MŠ, DVPP, hodnocení dětí…
 • organizační struktura předávání informací
 • provozní porady – předávání informací týkající se organizačních záležitostí MŠ, zajištění provozu MŠ, mimořádných událostí (malování atd.)
 • každodenní předávání informací ústní formou – aktuální záležitosti, informace
 • oběžníky
 • informační tabule
 • telefonické hovory
 • elektronický kontakt

 Vnější informační systém

 • schůzky rodičů na začátku školního roku
 • schůzka vedení se zástupci rodičů srpen x listopad x únor x květen a dle potřeby
 • Vánočníček – neformální setkání
 • schůzka rodičů děti odcházejících do ZŠ
 • schůzka rodičů se zástupci ZŠ
 • neformální setkání s rodiči při „dílničkách“- aktuálně k tématům
 • možnost konzultačních hodin – pátek celý den
 • úřední deska
 • webové stránky msbertik.cz
 • rozhovory pedagogických pracovníků s rodiči
 • nástěnky v šatnách dětí
 • dotazník pro rodiče – začátek docházky x konec roku

Personální zajištění

V naší mateřské škole pracuje 8 učitelek na celý úvazek a jedna „čtecí babička“ a jedna asistentka pedagoga. Všechny učitelky mají požadovanou odbornou kvalifikaci pro v MŠ. Ředitelka je speciální pedagog a zajišťuje supervizi pro práci s dětmi se speciálními potřebami.  Pedagogický sbor se průběžně dále vzdělává na odborných seminářích, kurzech a samostudiem, k sebevzdělávání přistupují aktivně. Semináře si vybírají učitelky samy dle zájmu a potřeby, některé určí sama ředitelka podle potřeby zvyšování kompetentnosti kolektivu.  Při přijímání nových učitelek je brán zřetel na osobnostní kvality, dosažené vzdělání, specializaci, zaměření a praxi. Rozvrh přímé pedagogické práce je pevně stanoven s ohledem na dodržování bezpečnosti dětí hlavně při pobytu venku mimo školní zahradu v rozsahu 8,5 hodinové pracovní doby. V mateřské škole pracuje 5 nepedagogických pracovnic – 2 školnice, 2 uklízečky, 2 kuchařky a jedna VPJ. Všechny s úvazkem 1,0.

 „ DESATERO PRO RODIČE A UČITELE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU“.                  

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                        

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek)
 1. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla
 1. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině
 1. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
 1. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                   

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály
 1. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
 1. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně
 1. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
 1. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí 
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus(např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
 1. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí

Základy řízení mateřské školy:

 • jsou vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly všem pracovníkům
 • je vytvořen funkční informační systém (uvnitř i venku)
 • ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance s možností zapojování všech pracovníků do řízení mateřské školy, možnost vyjádření
 • ředitelka hodnotí práci podřízených systematicky, snaží se vhodně je motivovat
 • pedagogický sbor pracuje jako tým, spolupracuje s rodiči
 • funkční plánování pedagogické práce
 • vytváření podmínek pro další vzdělávání všech pracovníků

Plán kontrolní činnosti ředitelky 

Pedagogické pracovnice jsou zkušené s dlouholetou praxí, proto bude hospitalizační činnost zaměřena na:

Cíleně sledované činnosti v jednotlivých obdobích:

         Září: atmosféra třídy, taktní přístup k novým dětem a rodičům vytváření TVP,                  dokumentace třídy

         Říjen: kontrola třídní dokumentace, TVP, hygienické a společenské návyky

         Listopad: logopedická péče, sebeobsluha, individuální plány, evaluace

         Prosinec: pohodové vánoční chvilky, vánoční posezení s rodiči

         Leden: grafomotorika, příprava na zápis ZŠ

         Únor: manuální zručnost dětí, zapojení do činností

         Březen: individuální přístup k dětem, samostatnost projevu, OŠD

         Duben: rozvoj osobnosti, dodržení bezpečnosti

         Květen: vyváženost spontánních a řízených činností

                        zkušenosti – RP

         Červen: hodnocení spolupráce s rodiči, PPP, ZŠ …

                        účast na vzdělávacích akcích za celý rok

Průběžné (stálé) „kontroly“ zaměřené na:

 • využití prvků RP
 • volný režim dětí
 • aktivity v MŠ
 • evaluace
 • dodržování doby pobytu venku

V případě nástupu nové pedagogické pracovnice :

 • stálý dohled nad její výchovnou prací
 • včasná reakce na její podněty a připomínky
 • častá komunikace
 • sledovat komunikaci s rodiči – taktnost
 • zvýšená frekvence kontrol a hospitací
 • odborné studium
 • účast na DVV
Evaluace – jak bude probíhat

INDIVIDUÁLNĚ V KAŽDÉ TŘÍDĚ, ZÁZNAMY O DĚTECH VEDENY SAMOSTATNĚ.

Hodnotící činnost je součástí Třídního plánu. Každý týden jsou písemně evaluována  jednotlivá témata podle daných kritérií. Součástí plánu je hodnotící list.

Komplexní hodnocení je prováděno na konci celého bloku, je vypracováno písemně a odevzdáno ředitelce jako podklad pro další společné plánování.

V pololetí proběhne evaluační porada, výstupy z ní budou podkladem pro další práci.

Plnění dílčích vzdělávacích cílů sledujeme v duchu těchto základních

evaluačních kritérii:

 • V oblasti biologické – dítě zná svoje tělo a využívá je podle svých možností k dalšímu vývoji motoriky a samostatné vykonává běžné denní potřeby
 • psychologické – dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjádřit své pocity a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si. Je schopno se na určitou dobu se soustředit
 • sociálně kulturní – dítě respektuje pravidla a orientuje se v nejbližším okolí, chápe různě sociální role
 • interpersonální – dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat. Dokáže přijmout autoritu cizí osob
 • environmentální – dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný postoj

Vypracovala v Bc. Dana Jeništová

Aktualizován dne 20.8.2019

Pedagogická rada seznámena 28.8.2019

Rodičům představen 15.9.2019

—————————————————————————————–

Mateřská škola “U Bertíka“ Liberec,
Purkyňova 458/19, 460 01

příspěvková organizace

 VÝROČNÍ ZPRÁVA
za školní rok 2018/ 2019

 tel : 485105 673 , 775 990 201

ms@msbertik.cz

www.msbertik.cz

L I B E R E C – 30. Z Á Ř Í 2 0 19

Zpracovala a předkládá ředitelka Bc. Dana Jeništová

 1. Základní údaje o mateřské škole

Název školy: Mateřská škola „ U Bertíka“ Liberec, Purkyňova 458/19, 460 01,

Sídlo: Purkyňova 458/19, Liberec 14, PSČ 460 01
Odloučené pracoviště: Údolní 958/2, Liberec 1

 IČO: 72742747

Právní postavení: příspěvková organizace

Zřizovatel školy: Statutární město Liberec, nám.  Eduarda Beneše 1, PSČ 460 01

Ředitelka školy:  Bc. Dana Jeništová

Jmenovaný zástupce:  Hana Lacinová

 Druh a typ školy:  čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem

 Zvolený vzdělávací program: vlastní školní vzdělávací program „Bertíkův rok“

Datum posledního zařazení do sítě škol:  1. 9. 2010

Celková kapacita školy a jejich součástí:

mateřská škola 100  (50 budova Purkyňova + 50 budova v Údolní ulici)
školní jídelna – 60 + 60

Další údaje o škole.

Škola je zapojena již druhý rok do dvou dotačních programů EU na zvyšování úrovně výchovy a vzdělávání (Výzkum, vývoj a vzdělávání):

 1. „ Za jeden provaz „ – spolupráce s e Vzdělávacím centrem Turnov, o.p.s.,

                 registrační číslo :Cz.02.3.68/0,0/0,0/16_0140/0000528

 1. Šablony – projekt „ Bertíci na společné cestě za vzděláním „

     registrační číslo: CZ02.3.68/0,0/0,016_022/0003325

Tyto projekty mají přispět ke zlepšení profesních kompetencí celého pedagogického sboru a zároveň průběžně umožňují nákup nových vzdělávacích pomůcek a realizaci nových technologií.

Zabezpečení provozu

Charakteristika  prostoru.

Výchova a vzdělávání probíhá ve dvou budovách od sebe vzdálených přibližně 10 minut.  Jedná se o dvě prvorepublikové vily v lokalitě Botanická-ZOO. V každé z budov jsou zřízeny dvě třídy s kapacitou 25 dětí. Prostorově stavby neodpovídají moderním trendům. Chybí bezbariérový přístup, tělocvična, děti se pohybují napříč dvěma, v Purkyňově ulici třem, patry. Třídy a herny jsou sice malé, ale svojí útulností a členěním poskytují oba tyto objekty ideální podmínky pro vytvoření rodinné atmosféry. Relaxační zóny jsou součástí každé třídy. Oba objekty mají okolo sebe prostornou zahradu s kouty pro realizaci ekologické výchovy a přírodními prvky pro hru. V budově v Purkyňově ulici byla vybudována relaxační plocha s názvem Pódium, která slouží pro cvičení a realizaci vzdělávacích akcí školy. Zároveň se tímto vyřešil problém s nefunkčním bazénem, jehož likvidace by byla daleko nákladnější než toto řešení.

Výchovně vzdělávací činnost probíhá dle vlastního ŠVP „Bertíkův rok“. Specializuje se na etickou výchovu, výchovu k prosociálnosti, zdravému životnímu stylu a ekologii. Plně koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem a s požadavky rodičů. Je závazný pro všechny zaměstnance mateřské školy a je podle něj realizována výchova a vzdělávání v obou budovách. Průběžně je doplňován o nové podněty od zaměstnanců, rodičů a dětí.

Personální obsazení:

plně kvalifikované učitelky, 2 s vysokoškolským vzděláním, 3 logopedické asistentky, 1 speciální pedagog a nově jeden školní asistent pedagoga. Je zpracován plán inkluzivního vzdělávání dle potřeb aktuálního složení dětského kolektivu, všechny učitelky jsou proškolené a připravené zvládnout práci s dětmi se speciálními potřebami a ohroženou školní docházkou.

Technické zabezpečení:

V uplynulém školním roce se opět díky projektům výrazně obnovilo technické zázemí. Byly doplněny další nové prvky a pomůcky pro zkvalitnění vzdělávání.

Modernizace, stavební úpravy, zlepšení

V uplynulém období pro nedostatek financí našeho rozpočtu nedošlo k žádnému posunu ve zlepšení technického zázemí.

Bohužel, naše požadavky se nedostaly ani do plánu oprav zřizovatele.

Opakovaně bylo žádáno:

 • Oplocení školní zahrady
 • Oprava opadávající omítky
 • Zahradní schodiště v havarijním stavu
 • Vchodové bezpečnostní dveře ……a další

Přílohou této výroční zprávy jsou tabulky zpracované prostřednictvím webového formuláře, ve kterých jsou přehledně uvedeny všechna další data a potřebné údaje týkající se činnosti MŠ U Bertíka.

————————————————————————————-

Zápis ze schůzky rodičů dne 11.9.2019

(obě budovy společně na zahradě v Purkyňovce)

Účast: 72 rodičů, 10 zaměstnanců, 1 host

Program:

Představení celého pracovního kolektivu:
Ředitelka: Bc.Dana Jeništová
Zástupkyně ředitelka pro obě budovy : Hana Lacinová
Vedoucí provozní jednotky pro obě budovy: Iveta Uzlová

Horní Bertík Purkyňova
učitelky:  Horňáci -Iva Hilgerová, Zuzana Šislerová
                 Dolňáci – Vlaďka Kurzová, Hana Lacinová
kuchařka : Naďa Kameníková,
školnice: Jana Buršíková

Dolní Bertík Údolní:
učitelky: Velcí Ú  Míša Joklová , Lucie Vojtíšková
               Malí Ú – Helena Čvančarová, Dana Jeništová
paní asistentka : Monika Hálová
školnice: ½ Monika Hálová, ½ Jana Masopustová
kuchařka: Jana Hrachová

Pověřenec GDPR  Mgr. Tomáš Řebíček, kontakt na stránkách školy

Krátké seznámení se Školním řádem ( noví rodiče obdrželi v plném znění elektronicky a pro všechny na školním webu v kolonce Dokumenty v průběhu září)

Na co ze Školního řádu jsme přesto upozornili:

Změna provozní  doby :   6,30 – 17,00
Prázdniny                       7,00 – 16,00

Proběhla diskuse o délce pobytu dítěte v MŠ … 10,5 hodiny je pro děti přeci jen velice náročné….ideální čas strávený v zařízení by neměl přesáhnout pracovní dobu  dospělých ☺___________________________________________________________________________

Předškoláci mají povinnou školní docházku danou Školským zákonem a to v pracovních dnech vyjma školních prázdnin v rozsahu minimálně 4 hodiny v čase 8,00 – 12,00.

Tento čas budeme vyžadovat PROSÍME O DOCHVILNOST!

 Podmínky pro omlouvání nenadálá absence (nemoc)

 • zákonný zástupce je povinen oznámit nenadálou nepřítomnost dítěte (nevolnost, nemoc…) ihned službu konající učitelce nebo ředitelce školy telefonicky. Poté bude absence zanesena do Omluvného listu …zákonný zástupce ztvrdí podpisem .

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absenci …paní učitelky poradí, ale bude to takto :

zákonní zástupci doloží třídní učitelce žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání, která bude obsahovat:

 • jméno dítěte
 • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
 • časový rozsah (od kdy do kdy)
 • podpis rodičů

Neomluvená absence dětí

Neomluvenou absenci dítěte delší než 10 pracovních dní řeší ředitel školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Při pokračující absenci ředitel školy zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte orgánu sociálně-právní ochrany dětí (§ 34a odst. 4).

Dále k řádu:

Předávat dítě přímo učitelce, která za něj zodpovídá – NEPOSÍLAT DO TŘÍDY SAMOTNÉ, vodit do patra a stejně tak při vyzvedávání – především Velcí Údoňáci

 • V pátek ředitelka„Den pro rodiče“ – možnost přijít za ředitelkou a vyřešit případné problémy, stížnosti, přijít s nápady na zlepšení, nebo si jen tak popovídat o svém dítěti, (+  logopedie, diagnostika), TEL.“ 775 99 02 01 – JINAK KDYKOLIV PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ! Ráda si na Vás udělá čas!
 • Dále jsme upozornili:
 • na vhodnou obuv do budovy (pevná pata),
 • do MŠ zdravé dítě – vyřazujeme děti se „zelenou rýmou“ – infekce
 • na nepodepsané věci (označit i holiny)
 • číst nástěnky a cedule, důležité info o akcích + internet, …ať víte, co se děje ☺
 • v pátek všechny děti odpočívají na jedné lehárně – kdo může – po „O“
 • Vyslovili jsme prosbu, že přivítáme jakoukoliv pomoc! OPRAVY HRAČEK, ŠITÍ, NÁPADY NA ZLEPŠENÍ, „DOHAZOVÁNÍ“ PŘÍPADFNÝCH SPONZORŮ, MATERIÁLY VŠEHO DRUHU (hadříky, odstřižky látek, dřívka, korky, tapety,….co Vás napadne, že by se mohlo hodit na tvoření, PAPÍRY NA VOLNÉ KRESLENÍ…a jj.
 • Také bereme případně zachovalá odrážedla, ze kterých ti Vaši holoubci už vyrostli! Našim malým kamarádům se budou ještě hodit….
 • Ranní loučení … urychlit. Dětem nedělá dobře, když rodiče prodlužují pobyt ve třídě. Lepší je, když pochopí, že ve školce  jsou oni a paní učitelka, a maminka musí rychle do práce ☺..
 • Nenosit do školky hračky (především titěrné hračky, které v průběhu dne může dítě poztrácet). Stačí jeden plyšáček na spaní! . Určitě zařadíme nějaký hračkový den, kdy si budou moci děti přinést hračky, jaké budou chtít)
 • Odpoledne urychlit odchod ze zahrady (párkrát zhoupnout, rozloučit a odchod domů…)

Informace o vzdělávacím programu Bertíkův rok, ve kterém je prioritní vzdělávací metodou a prostředkem cílená činnost.

Organizace školního roku:

 – Informace o kráceném provozu v době školních prázdnin a ředitelského volna ZŠ Lesní – podrobnosti budou aktuálně vyvěšovány na nástěnkách, maminky na mateřské dovolené a nezaměstnaní většinou dopřejí svým dětem onen luxus „UŽÍT SI PRÁZDNIN JAKO ŠKOLÁCI“ – ale je to na domluvě…….podzimní prázdniny, Vánoční prázdniny.….

Uzavření MŠ mezi svátky  21. 12.– 5.1.2020 , stejně jako školáci nastupujeme 6.1.2020 na Tři krále, a budou nás čekat dárečky pod stromečkem!

Mimoškolní aktivity

– Organizace mimoškolních aktivit :  místo kroužků PROJEKTOVÉ DNY ( keramika, , workshopy netradičních výtvarných technik a her, pokusy, pohybové aktivity, exkurse DIVIZNA , STŘEVLÍK…..…..apod.)

ALE !

Bude pouze LOGOPEDICKÝ KROUŽEK “ Na slovíčko „ –    placená aktivita  –  budeme vybírat   50kč za lekci , zálohově 500.-Kč. Logopedické asistentky Vám poradí, pro koho by byl kroužek vhodný…..

V PUR bude probíhat kroužek „flétnička“ …paní učitelka Kurzová

Tato aktivity budou paní učitelky pořádat mimo svoji pracovní dobu, proto jsou zpoplatněny.

Budeme také letos docházet každý druhý pátek na cvičení do tenisové haly Na Jezírku ..zdarma.

Informace o akcích na příští rok:

 • Harmonizační den , podzimní výlet .
 • Dílničky Dýňování… odpoledne s rodiči………sbírejte přírodniny, budou se hodit.
  SHÁNÍME DÝNĚ !!! KDYBYSTE VĚDĚLI, DEJTE VĚDĚT I NÁM ☺.
 • Čertí den
 • Mikuláš
 • Vánoční zpívání v Kapličce
 • Vánočníček
 • lyžařský výcvik – 3. – 7.2.2020
 • ŠKOLA V PŘÍRODĚ – pojedou pouze školáci
 • mezi tím nějaké divadlo, kouzelník a neplánované výlety a na závěr táborák a rozloučení se školáky.

Spolek rodičů mateřské školy „U Bertíka“

Zvolena předsedkyně a zároveň pokladník : paní Petra Mikulecká

Členky navržené a schválené přítomnými rodiči:

paní Kašparová   – Pur

paní Blažková     – Pur

paní Špísová       – Ú

paní Divíšková    – Ú

Příspěvek  na tento rok : 1 000.-Kč  ( 100.- Kč na měsíc/dítě)

Tyto peníze máme na zpestření celoročního programu v MŠ a to především na uskutečnění PROJEKTOVÝCH DNŮ, společných výletů a poznávacích aktivit a výchovných programů

( Divizna, Střevlík…..), dále na zajištění akcí jako např.Vánoce , Otvírání jara, Velikonoce, ekologické dílničky, táborák aj., dárky typu knihy pro školáky, Mikulášský balíček, , odměny na soutěže,..a pod.

Peníze Spolku spravují  Vámi zvolení zástupci.

A určitě přijímáme i v letošním školním roce finanční i věcné sponzorské dary .

Na Vánoční dárečky se budou určitě hodit! Účet stejný jako na příspěvky.

 Samozřejmostí přijetí je doklad na snížení daňového základu !

Darovací smlouvu rádi připravíme, zhotovíme, předáme…☺

Posílejte přímo na účet SRPdŠ 986345389/0800

POZOR: JINÝ NEŽ ÚČET  než MŠ

Nezapomeňte napsat jméno dítěte!

Usnesení:

SCHVÁLENO :

PŘEDSEDKYNĚ A POKLADNÍK Spolku rodičů MŠ „U Bertíka“
4 ZÁSTUPKYNĚ ZA BUDOVY
výše příspěvku schválena ve výši 1 000.-NA ÚČET ,  jednohlasně
schválen Školní řád

rodiče vzali na vědomí informaci o povinné školní docházce a z toho vyplývajících opatřeních.

 MOC DĚKUJEME VŠEM, KDOŽ NÁS PODPOŘILI A DORAZILI. OPRAVDU SI TOHO VÁŽÍME!

 Ostatní prosíme o prostudování a podepsání své školce tiskopis „seznámeni „…děkuji.

 

                                     Zapsala:  Dana Jeništová ————————————————————————————————————————–